Juridische kennisgeving en privacybeleid

Wettelijke
bepalingen en
privacyverklaring

Wettelijke bepalingen

Presentatie

www.peyrugue.com is een website van CAMPING LA PEYRUGUE, met een kapitaal van €100.000, geregistreerd in het Registre du commerce et des sociétés van BERGERAC onder het nummer 834 207 672 en met hoofdkantoor op het adres: La Peyrugue -24250 DAGLAN.

Verantwoordelijke voor publicatie: De heer Gilles LECLERCQ – Contact via deze pagina.
Deze website wordt gehost door OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.

De website www.peyrugue.com (de Website) is volledig eigendom van CAMPING LA PEYRUGUE.

De Website is ontwikkeld door e.Berger Création de sites Internet.

De Website mag worden gebruik onder voorwaarde van het accepteren en naleven van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast of aangevuld. Aan de
gebruikers van de Website wordt daarom aangeraden om de voorwaarden regelmatig te bekijken.

Deze zijn op ieder moment toegankelijk. De Website wordt regelmatig geupdate door de webmaster.
De wettelijke bepalingen kunnen hierbij eveneens worden aangepast.
Deze bepalingen moeten worden nageleefd door de gebruiker, die wordt aangeraden om deze zo vaak mogelijk in te zien. De gebruiker verklaart de informatie op de Website uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke, en dus niet voor zakelijke, doeleinden. Een gebruiker die de overeenkomsten in deze wettelijke bepalingen schendt, kan zowel civiel- als strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Beschrijving van de aangeboden diensten.

De Website heeft als doel om informatie verstrekken over de activiteiten
van het bedrijf en streeft ernaar om deze informatie zo exact mogelijk aan te bieden. CAMPING LA PEYRUGUE kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van informatie, voor onjuistheden of voor tekortkomingen in de updates, of deze nu door het bedrijf zijn uitgevoerd of door derden die de informatie verstrekken.
Alle inhoud op de website is gegeven ter informatie en kan wijzigingen ondergaan. De inlichtingen op de website zijn bovendien niet volledig. Deze worden gegeven onder voorbehoud van eventuele wijzigingen na de online publicatie.

Intellectueel eigendom en inbreuk 

CAMPING LA PEYRUGUE beschikt over het intellectueel eigendom en de gebruiksrechten van alle elementen op de website, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software. Alle reproductie, representatie, wijzigingen , publicatie of aanpassingen van de Website of elementen ervan, op elke manier dan ook, is verboden, behalve na schriftelijk akkoord van CAMPING LA PEYRUGUE. Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een van zijn onderdelen wordt beschouwd als inbreuk op het intellectueel eigendom en vervolgd volgens de bepalingen in de artikelen L.335-2 en daaropvolgend van de Franse wet betreffend het intellectueel eigendom (Code de Propriété Intellectuelle).

Copyright foto’s:

CAMPING LA PEYRUGUE

SDHPA24 Thomas LAMBELIN

Contractuele beperkingen betreft technische gegevens

De Website kan de JavaScript technologie gebruiken.
De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade door het gebruik van deze technologie. De bezoeker van de site verklaart recent materiaal te gebruiken om de site te bezoeken, welke geen virussen bevat. Bovendien maakt de bezoeker gebruik van een geupdate browser van de laatste generatie.

Beperkingen van de aansprakelijkheid

CAMPING LA PEYRUGUE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan het materiaal van de gebruiker, veroorzaakt door gebruik van de site, door het gebruik van materiaal dat niet aan de beschrijvingen uit punt 4 voldoet, of door een bug of incompatibiliteit.

CAMPING LA PEYRUGUE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals het verlies van een markt of het missen van kansen) door het gebruik van de website.

Hyperlinks: De website www.peyrugue.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites, waarvan CAMPING LA PEYRUGUE de inhoud niet kan controleren en waarvoor de camping in geen enkel geval  verantwoordelijk kan worden gesteld.

Reacties: CAMPING LA PEYRUGUE nodigt gebruikers uit om reacties achter te laten op de Website. Reacties die geen enkel verband hebben met de inhoud van de Website worden als spam beschouwd en verwijderd. Beledigende reacties of reacties van racistische, gewelddadige of seksuele aard zullen eveneens worden verwijderd.

Privacyverklaring

De gebruiker kan worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen, bijvoorbeeld via formulieren die op de Website worden gebruikt.

CAMPING LA PEYRUGUE heeft deze gegevens nodig om de vraag van de bezoeker te kunnen behandelen.

CAMPING LA PEYRUGUE verklaart de overeenkomsten uit de Franse wet n°78-17 van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés)  na te leven, evenals het EU-Reglement 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 genaamd “AVGB”.
CAMPING LA PEYRUGUE neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

Verzamelen van gegevens

Contactformulieren : De volgende persoonsgegevens worden verzameld:
– Voor- en achternaam, adres, e-mail, telefoonnummer.
– Andere informatie die u met ons wilt delen.

Reacties: De reacties die u achterlaat op onze website, de gegevens die u invult op het antwoordformulier, maar ook uw IP-adres en de browser-identificatie worden opgeslagen om ons te helpen bij het opsporen van ongewenste berichten.

Gravatar: Als u een Gravatar gebuikt, kan er een serie anonieme gegevens, verzameld op basis van uw e-mailadres (ook wel hash genoemd) worden verzonden naar de Gravatar-dienstverlener. U kunt de Privacyverklaring van Gravatar uiteraard raadplegen. Na goedkeuring van uw reactie wordt uw profielfoto naast uw reactie getoond.

Informatie afkomstig van andere websites: De artikels op deze website kunnen inhoud van andere website bevatten (zoals video’s, afbeeldingen, artikelen…). De inhoud die afkomstig is van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker zich op de site zelf zou begeven. Deze websites kunnen gegevens verzamelen over u, gebruik maken van cookies, monitoring tools gebruiken en uw interacties met deze gedeelde inhoud opvolgen als u een account heeft aangemaakt op de desbetreffende website.

Cookies : Door middel van cookies verzamelt CAMPING LA PEYRUGUE eveneens informatie over uw verbinding en uw gebruik van de website. Deze informatie wordt gebruikt om het functioneren van de website te optimaliseren en u een betere gebruikerservaring op de website te bieden (zie onderstaande paragraaf “Cookies”).

 De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door teamleden van CAMPING LA PEYRUGUE.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik en de beveiliging van persoonsgegevens

CAMPING LA PEYRUGUE is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers.

CAMPING LA PEYRUGUE houdt een schriftelijk overzicht bij met de verwerking van persoonsgegevens op de Website.

CAMPING LA PEYRUGUE verklaart, conform de opgelegde verplichtingen, alle nodige voorzorgsmaatregelen en alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om een gepast beveiligingsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen tegen wijzigingen, vernietiging of ongeoorloofde toegang.

Toegang tot uw gegevens

Het personeel van CAMPING LA PEYRUGUE kan toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens en is hiervoor onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.
Onze partners voor het onderhoud en de ontwikkeling van onze technische apparaten kunnen eveneens toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Gebruikers worden geïnformeerd over het feit dat hun gegevens zijn beschermd conform de Europese eisen. Deze partners zijn verplicht om zich te houden aan de GDPR over de persoonsgegevens van Europese burgers.

Tenslotte kunnen ook de politiediensten en justitiële of administratieve overheden toegang krijgen tot uw ersoonsgegevens in gevallen dat de wet dit voorschrijft.

Gegevensgebruik

CAMPING LA PEYRUGUE verzamelt persoonsgegevens en slaat deze op om de onderstaande activiteiten te kunnen uitvoeren. Deze gegevens zijn nodig om de producten en diensten te kunnen leveren, maar ook voor klantenwerving en commerciële doeleinden:

• Vragen van gebruikers beantwoorden;
• Abonnementen voor newsletters of mailings beheren;
• Klantenservice per post of e-mail bieden in geval van vragen of klachten;
• Uw rechten over uw persoonsgegevens uitvoeren;
• Controleren of onze contracten en algemene gebruiksvoorwaarden voldoen aan de wet;
• Uw persoonsgegevens in een klantenbestand bijhouden;
• Informatie over onze producten en activiteiten verzenden;
• Aanbiedingen voor onze producten opstellen en verzenden per post, per e-mail of op andere manieren;
• Gepersonaliseerde acties voor klantenbinding en -werving opzetten;
• Klantbeoordelingen verzamelen;
• Verkoopstatistieken uitwerken

Gegevensopslag

CAMPING LA PEYRUGUE verbindt zich ertoe om de verzamelde persoonsgegevens te bewaren gedurende maximaal 3 jaar, ingaand vanaf het laatste contact met de gebruiker, of deze nu plaatsvond uit initiatief van CAMPING LA PEYRUGUE of de gebruiker, behalve bij wettelijke verplichtingen of tegengestelde regelgeving.

Na deze periode of in geval van uitoefening van de gebruikersrechten verbindt CAMPING LA PEYRUGUE zich ertoe om alle kopieën van de persoonsgegevens van de gebruikers te vernietigen.

De gebruikersgegevens van de website die zijn verzameld door de cookies en waarvan u het gebruik heeft toegestaan, worden bewaard gedurende een periode van maximaal 13 maanden.

Rechten van de bezoeker over hun persoonsgegevens

Op grond van de artikelen 14 t/m 22 van het reglement 2016/679 van 27 april 2016 heeft ieder fysiek persoon die gebruik maakt van de diensten de volgende rechten:
• Recht op inzage
• Rectificatierecht
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om deze te laten wissen.
• Recht op bezwaar tegen profilering
• Recht op de beperking van de gegevensverwerking
• Recht op overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens

Uitoefenen van de rechten

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij CAMPING LA PEYRUGUE, en wel op de volgende manier:
• Via de post, door een brief naar het postadres te sturen
• Via e-mail, door een mail te sturen naar het e-mailadres.

Alvorens uw vraag te beantwoorden kan CAMPING LA PEYRUGUE uw
identiteit controleren en/of u vragen om aanvullende informatie te verschaffen over uw vraag. CAMPING LA PEYRUGUE streeft ernaar om uw vraag binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Deze zal in alle
gevallen binnen de wettelijke termijnen vallen.
Wanneer u niet tevreden bent over het verschafte antwoord, kunt u een klacht indienen bij de Franse Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

Cookies

Het gebruik van de Website kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker tot gevolg hebben.

Een cookie is een klein bestandje waarmee de identiteit van de gebruiker niet kan worden vastgesteld, maar waarmee informatie kan worden opgeslagen over het gebruik van de website door een computer.

De opgeslagen cookies geven, onder voorbehoud van uw keuze en de standaard-technologieën van het Internet, toegang tot de volgende informatie:
• Gebruikersnaam van de apparatuur die u gebruikt (IP-adres van uw computer, gebruikersnaam van Android of Apple),
• Soort besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Apple Os, Linux, Unix, BeOS, etc.),
• Type en versie van de browser op uw apparaat (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, – Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.),
• Datum en tijdstip van uw verbinding met de diensten;
• Adres van de Website waar u vandaan komt,
• Gegevens over uw navigatie bij onze diensten, de bekeken informatie.

De verzamelde gegevens hebben als doel om uw gebruikerservaring te verbeteren en metingen van bezoekersaantallen mogelijk te maken.
Het weigeren van het gebruik van cookies kan tot gevolg hebben dat er niet kan worden genoten van bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn/haar computer op de volgende manier instellen om het gebruik van
cookies te weigeren:
Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari / Opera / Internet Explorer / Edge

Google Analytics : CAMPING LA PEYRUGUE gebruikt Google Analytics om de bezoekers van de Website te volgen. De website gebruikt cookies om de gegevens te verzamelen. Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving heeft Google wijzigingen aangebracht aan de gegevensverwerking.
Bezoekers kunnen deze wijzigingen raadplegen op de volgende pagina’s.

Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Op alle geschillen over het gebruik van de website www.peyrugue.com is het Franse recht van toepassing. De bevoegde rechterlijke instanties hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid.